Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player) 15.0.0.67

Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player) 15.0.0.67

Macromedia, Inc. – Freeware –
ra khỏi 56 phiếu
4 Stars User Rating
Một thời gian chạy thực hiện và hiển thị các nội dung từ một tập tin được cung cấp, mặc dù nó đã không có tính năng trong xây dựng để sửa đổi các tập tin SWF tại thời gian chạy.

Tổng quan

Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player) là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Macromedia, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.953 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player) là 15.0.0.67, phát hành vào ngày 23/09/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player) đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player) đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player)!

Cài đặt

người sử dụng 2.953 UpdateStar có Adobe Flash Player (Macromedia Flash Player) cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản